« Grønngjødsling i kombinasjon med korn | Main | Lukeredskap »
Thursday
Jul012010

Vi steller med jorda underveis i sesongen

Både mikrolivet og planterøttene trenger passe med oksygen og fuktighet for å trives. I uforstyrret skogsbunn i løvskogen dekket med plantematerialet ordner jordlivet og planterøtter seg selv.

I grønnsaksengen må vi hjelpe til – kunsten er å gjøre så lite som mulig. En kan eventuelt velge å løsne dypt i jorda en gang i året på våren før vi sår eller planter ut for å sikre lufttilførsel. Spadegreipet egner seg til dette formålet. Gjennom hele vekstsesongen er det viktig å holde det øverste jordsjiktet, (ca 2 cm) løst for å redusere fordampning. Når det løse laget tørker ut  hindrer det vannet som stiger opp nedenfra i å nå fram til sol og vind. Til å løsne det øvre jordskiktet kan en benytte en hakke, eller lukeredskapet Lucko på de minste arealene og der hvor det er trangt mellom plantene. (Mer om disse redskapene finner du her). Ved å løsne jorda etter en regnskur ta vi vare på det meste av nedbøren i jorda. Alternativt til hakking kan en også dekke jorda med planterester – jorddekking.

Bearbeiding av overflaten med en pendelhakke på hjul (hjulhakke)

Om våren er det viktig å la jorda tørke opp tilstrekkelig før at du skal starte arbeidet i hagesengen. En god test på om tiden er inne, er å ta en jordklump fra 7 – 10 cm jorddybde og presse den sammen mellom tommeltott og pekefinger. Smuldrer klumpen lett uten å bli plastisk så er det mulig å begynne med jordarbeiding.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>