« Så frø ute | Main | Vekstskifte »
Wednesday
Apr282010

planteoppal inne

Vekstsesongen i Norge er kort, frostnetter kan komme langt ut i mai. Ved å så grønnsaksfrø i oppalsjord inne i stua tyvstarter en vekstsesongen. Når frostfaren er over og jorda har blitt varm nok for frigjøring av næringsstoffer kan småplantene settes ut i hagesengene. Tilpass småplanten til utelivet ved å herde disse gradvis – lufte om dagen et par dager før utplanting.

Vi velger å ale opp følgende planter inne:

  • Kålvekster, salat, urter (sås fra 15. april).

  • Agurk, gresskar, bønner, mais, mangold (sås fra 10. mai).


Utfordringen blir gjerne at plantene får for lite lys i forhold til temperaturen. Da blir planten tynne og langstrukne. Sett ned temperaturen og gi eventuelt tilleggslys. Frø som skal såes grunt eller i overflaten kan med fordel såes i gjennomsiktig plastemballasje som druer selges i. Lokket over gir passe høy luftfuktighet for spiring. Sår en for tett må frøplantene prikles, omplantes – som regel når de første varig blad har blitt dannet. Planteoppal med utplanting letter også ugrasregulering. Småplantene synes fra starten og de vil konkurrere bedre om lys, og vokseplass med ny oppspirende ugras.

Prikling av tomatplanter

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>