« Redskaper i kjøkkenhagen | Main
Friday
May012009

Før du setter i gang

Følgende kan være lurt å tenke igjennom før du bretter opp ermene og setter igang...

Ligger tomta på naturlig dannet jordsmonn eller består den av an en steinfylling med et grunt jordlag på toppen? På sistnevnte vil det være vanskelig å etablere en stor økologisk kjøkkenhage, bl.a. vil vanningsbehovet kunne være grenseløs. Mindre arealer vil kunne opparbeides til dyrking av urter og enkelte grønnsaker.

Hvordan er lysforholdene? Hagen bør anlegges der jorda får noen timer med direkte sollys, helst midt på dagen. Er det valgte areal vindutsatt så bør du vurdere å skape noe le i form av beplantning eller et gjerde.

Hvor mye tid vil du bruke på hagestellet? Har du planer om å reise bort i mer enn to uker sammenhengende om sommeren, bør du ikke satse på vekster som konkurrer dårlig mot ugras. Ved lite tid eller plass bør en prioritere urter som kan smaksette innkjøpte matvarer og fine, rasktvoksende grønnsaker så som diverse salatvekster. I klimaet vårt i Østfold vil en kunne høste flere avlinger i løpet av en sesong.

Planlegger du å anlegge en grønnsakshage på sikt kan du la gressavklipp bare bli liggende på det framtidige dyrkingsarealet. Bladmassen vil fortæres av jordlivet – senest når jordoverflaten blir fuktig igjen. Som en kuriositet kan biomassen til livet i jorda være opp til ca 5 ganger så stor som over bakken (ei ku over bakken ledsages av ”5 kyr” i jorda).

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Response: Hollister
    Hello, here to post points. Here's a good article written, rich in content. If you want more information, look at the situation here:Hollister

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>